fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Artikel 1 – Algemeen 

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Security Concepts gesloten overeenkomsten. 

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen 

 1. Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Security Concepts niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 
 2. Aanbiedingen van Security Concepts zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbieding wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand na dagtekening is aanvaard. 

Artikel 3 – Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Security Concepts een digitale opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever is verstuurd. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door de opdrachtgever aan het beveiligingsbedrijf verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

Artikel 4 – Annulering 

 1. Security Concepts is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat met de uitvoering daarvan is begonnen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is. 

Artikel 5 – Prijzen

 1. Security Concepts is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging en voor het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overheidsmaatregelen dan wel algemeen geldende maatregelen er een stijging optreedt in lonen, sociale lasten en belastingen. 
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, installatie, kabels en verzendingskosten, tenzij anders vermeld. Werkuren zijn aan €55,00/h. Verplaatsingskosten zijn aan €0,70/km. Verplaatsingskosten worden gerekend vanaf het dichtstbijzijnde kantoor.

Artikel 6 – Meer-/minderwerk 

 1. Onder meer- of minderwerk wordt verstaan al datgene wat partijen schriftelijk zijn overeengekomen in afwijking van de opdrachtbevestiging. 
 2. Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats na oplevering van het werk. 

Artikel 7 – Betalingstermijnen 

 1. Security Concepts is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een factuur voor een aanbetaling van 30% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Deze factuur dient betaald te zijn voordat de werkzaamheden aanvangen. De overeengekomen bedragen en termijnen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de facturen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 10% per maand en minimum €40 alsmede tot het betalen van buitengerechtelijke kosten die minimaal 10% van het overeengekomen bedrag (incl. BTW) bedragen. 

Artikel 8 – Leveringstermijn 

 1. Voorschot van 30% van totaalbedrag offerte bevestigt bestelling. Leveringstermijn is ongeveer 2 weken na ontvangst voorschot. 

Artikel 9 – Garantie 

 1. De garantie slaat enkel op goederen en geldt 2 jaar tenzij anders vermeld. Batterijen zijn nooit onder garantie. Artikelen onder de 15 euro hebben nooit garantie. De garantie geldt niet voor de hulpstukken. Sommige onderdelen hebben een langere garantieperiode. Dit wordt afzonderlijk vermeld op de offerte. Elke waarborg vervalt indien de klant, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan een door ons geleverde machine uit te voeren, evenals in geval van verkeerd of overdreven gebruik of het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsboekje en/of de technische beschrijving.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Security Concepts steeds rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten op de door Security Concepts verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. De geleverde installatie blijft eigendom van Security Concepts zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft voldaan. 

Artikel 12 – Vertrouwen 

 1. Indien er beelden, of statussen van alarmsystemen bekeken worden gebeurt dit steeds in alle vertrouwen. Deze worden nooit zonder de klant zijn toestemming opgeslagen. Beelden & statussen worden enkel bekeken door werknemers van het bedrijf Security Concepts, en ook enkel en alleen maar in functie van de kwaliteitscontrole. 

Artikel 13 – Up & Downloading 

 1. Bij aanvaarden van deze offerte gaat de klant akkoord dat Security Concepts steeds kan inbellen op het systeem zonder bijkomende voorafgaande toestemming 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Security Concepts uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de uitkering, waarop Security Concepts aanspraak kan maken krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering, dan wel bij het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering tot maximaal het voor de opdracht gefactureerde bedrag inclusief BTW. 
 2. Security Concepts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht dan wel na oplevering zelf wijzigingen in of aan het geïnstalleerde alarmsysteem aanbrengt of door anderen dan Security Concepts laat aanbrengen. 
 3. De opdrachtgever vrijwaart Security Concepts voor aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan Security Concepts onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

Artikel 15 – Overmacht 

 1. Security Concepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 16 – Geschillen 

 1. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken te Kortrijk. Van deze bepaling wordt niet afgeweken wanneer wij een wissel trekken of effecten in betaling ontvangen.